Wesprzyj nas w rozbudowie szkoły z duszą

Wesprzyj organizację Koncertu Siedlce dla Jezusa

    Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Nasza Szkoła z siedzibą w Siedlcach 08-119, przy ul. Sokołowskiej 172,  tel. 535 448 851,   mail:  fundacja@katolicka.szkola.pl.
2. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych.
3. Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane do czasu odwołania.
5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową przyjęcia darowizny.

Z DOPISKIEM W UWAGACH: "NA KONCERT"